Privacyverklaring

Italianworkforce, hoofdkantoor gevestigd aan de Rijnstraat 242, 1079 HW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Italianworkforce
Rijnstraat 242
1079 HW Amsterdam
Tel. +31 85 073 02 30
E-mail: info@italianworkforce.nl
https://www.italianworkforce.nl

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Italianworkforce verwerkt uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u gebruik maakt van onze website, gegevens achterlaat op onze website of op andere wijze aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voornaam
– Achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Functie binnen het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaam bent
– Adresgegevens van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaam bent
– Betalingsgegevens van het bedrijf of de organisatie waarvoor u werkzaam bent (zoals IBAN nummer en afgegeven automatische incasso ten behoeve van facturatie)
– Telefoonnummer vast
– Telefoonnummer mobiel
– Privéadres
– E-mailadres

Van websitebezoekers verzamelen wij de volgende gegevens
– gegevens over uw activiteiten op onze websit
– internetbrowser en apparaat type (zie verder artikel 7)

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Italianworkforce.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Geheimhouding

Alle aan Italianworkforce verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Italianworkforce, de medewerkers van Italianworkforce en zij die in opdracht van Italianworkforce toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

3.1 Doelen
Italianworkforce verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het verzenden van door u opgevraagde informatie
– het afhandelen van betalingen
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder indien daar toestemming voor is verleend (zie tevens 3.2)
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om goederen en diensten bij u af te leveren
– Italianworkforce verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

3.2 Marketingactiviteiten
– Klanten ontvangen onze nieuwsbrief met daarin marketingacties maar ook om de klant te voorzien van belangrijke informatie over de door ons uit te voeren werkzaamheden. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid zich af te melden voor deze mailings door een link in elke nieuwsbrief.
– Klanten en prospects, niet zijnde particulieren, kunnen direct benaderd worden met bijvoorbeeld aanbiedingen, offertes en dergelijke. Wij maken hiervoor gebruik van diensten van externe (tele)marketingbedrijven die prospectgegevens verzamelen en telefonisch contact opnemen. Per e-mail wordt informatie of een offerte toegezonden. Hiertoe wordt vooraf telefonisch toestemming aan de prospect gevraagd.
Heeft u een eenmanszaak, maatschap of VOF en wilt u niet telefonisch benaderd worden, dan kunt u zich afmelden in het Bel-me-niet Register via deze link: https://www.bel-me-niet.nl/
– Op de site is een stukje code geplaatst ten behoeve van leadherkenning. Deze herkent en registreert alleen IP adressen die gekoppeld zijn aan een zakelijk account. Persoonlijke/privé IP-adressen worden niet getoond in de rapportage van deze leadherkenningssoftware.

4. Bewaren van persoonsgegevens
Italianworkforce bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt dan wel wat wettelijk is bepaald.

Italianworkforce neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Italianworkforce) tussen zit.

5. Delen van persoonsgegevens
Italianworkforce verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Italianworkforce blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Italianworkforce gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Wilt u geen cookies? Dan kunt u zich afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dit kan echter het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Eenmaal geplaatste cookies op uw PC, tablet of mobiel kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

7. Google
– Bij het bezoeken van onze website wordt door Google Analytics een cookie geplaatst. Deze dienst gebruiken wij om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
– Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verzamelde informatie te delen voor en aan andere Google diensten. Google kan de informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
– De bewaartermijn van de bezoekgegevens binnen Google Analytics staat op 26 maanden.
– Italianworkforce heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
– De IP-adressen worden niet anoniem gemaakt.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Italianworkforce en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Italianworkforce.nl. Bij een dergelijk verzoek kan het zijn dat wij enige vorm van identificatie vragen zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de wijzigingen bij de juiste persoon doorvoeren. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Er zijn geen kosten verbonden aan wijzigingen.

9. Beveiligen van persoonsgegevens
Italianworkforce neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

10. Inhoud website en websites van derden
De informatie op onze website is met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten verbonden worden aan hetgeen op de site staat. Italianworkforce kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken functioneert. Italianworkforce wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar externe bronnen dienen alleen ter informatie voor de gebruiker. Italianworkforce kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die externe bronnen dan wel het functioneren van die externe sites/bronnen. Tevens kan Italianworkforce niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijze waarop die sites met uw persoonsgegevens omgaan, zoals bijvoorbeeld social media.

Het is niet toegestaan om informatie, beelden en of andere elementen van deze site te kopiëren of te downloaden met als doel te verspreiden of vermenigvuldigen om daar eigen gewin mee te behalen. Alleen voor eigen persoonlijk gebruik is het toegestaan. Italianworkforce behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

11. Klachten
Italianworkforce wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

12. Aanpassen privacybeleid
Italianworkforce behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacybeleid van Italianworkforce kunt u altijd contact opnemen. Ook wordt geadviseerd zelf de privacyverklaring regelmatig te bekijken en door te lezen om te kunnen bepalen of u zich nog kunt vinden in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. De meest recente versie van de verklaring prevaleert boven eerdere versies.

Amsterdam, 25 mei 2018